XÂY DỰNG NHỮNG KHU PHỐ LIÊN KẾT VẢ LẢNH MẠNH

Xin góp tiếng nói của bạn

  1. Trong mỗi 4 phần dưới đây, xin chọn 3 đề án bạn nghĩ là quan trọng nhất và cần được thực thi trước hết.
  2. Kế đến, khi bạn đã đọc qua tất cả đề án, trở lại và chọn hai đề án bạn thích nhất trong tất cả những đề án trên văn bản này.

Chúng tôi sẽ dùng những đóng góp có giá trị mà bạn cung cấp nhằm đẩy mạnh chiến dịch xây dựng Skyway/ West Hill.

Nối kết Dân cư với Khu định cư

 A. Create a pedestrian-friendly environment in the Skyway business district

A. Tạo môi trường thiện cảm cho người bộ hành trong khu vực thương mại tại Skyway

 B. Construct a new formal lighted access point and parking area for Skyway Park from the Skyway business district

B. Xây dựng lối vào chính thức với đèn báo và khu đậu xe cho Công viên Skyway từ khu thương mại của Skyway.

 C. Establish more informal connection pathways between the Park and the business district

C. Thành lập thêm những lối đi nối kết bán chính thức giữa Công viên Skyway và khu thương mại.

 D. Expand/enhance transit facilities (bus) and alternative vehicle (vans and shuttles) service routes to the business district and the immediate area

D. Mở rộng/ nâng cấp trạm giao thông ( xe buýt) và những phương tiện thay thế ( xe van và xe buýt nhỏ) phục vụ những tuyến đường dẫn đến khu thương mại và vùng kế cận.

 E. Establish a multi-purpose trail along the City of Seattle transmission lines corridor to connect with Seattle trails and locations

E. Thành lập một tuyến đường phục vụ đa mục đích dọc theo tuyến đường nối kết với Thành phố Seattle và các địa điểm khác.

 F. Establish a series of bicycle routes within the community and linking existing routes outside the community to regional routes in Renton, Seattle and Tukwila

F. Thành lập một loạt đường dành cho người đi xe đạp trong cộng đồng và nối liền những tuyến đã có sẵn ngoài cộng đồng tới các thành phố Renton, Seattle và Tukwila

 G. Establish sidewalks and bike lanes to schools from higher-density residential areas

G. Thành lập vĩa hè cho người đi bộ và đường xe đạp đến các trường học từ những khu dân cư với mật độ dân số cao hơn.

 H. Did we miss something?

H. Chúng tôi có thiếu gì không?

Chủ doanh nghiệp, Người hợp tác, và sự Tự hào của cộng đồng

 A. Create a community 'welcoming' and 'marketing' action group

A. Thiết lập những nhóm “hoan nghênh” và “tiếp cận thị trường” năng động cho cộng đồng.

 B. Organize events that engage a broad range of community members

B. Tổ chức những hoạt động gắn kết được rộng rãi mọi thành phần trong cộng đồng.

 C. Coordinate existing community associations, efforts, and activities with each other

C. Phối trí những khối cộng đồng, những nổ lực và hoạt động có sẵn trong cộng đồng với nhau.

 D. Create an action group dedicated to community beautification projects

D. Thiết lập nhóm năng động dấn thân cho những đề án làm đẹp cộng đồng.

 E. Create an action group dedicated to working with local governments (code enforcement)

E. Thiết lập nhóm năng động dấn thân hợp tác với các cấp lãnh đạo địa phương ( lực lượng quốc phòng)

 F. Create an action group dedicated to working with local governments and other community groups to establish a local business incubator(s)

F. Thiết lập nhóm năng động hợp tác với những cấp địa phương và các nhóm cộng đồng khác để thành lập nhóm sản sinh những thương nghiệp địa phương.

 G. Create an action group dedicated to working with local governments and other community groups to establish a Local Improvement District

G. Thiết lập nhóm năng động dấn thân hợp tác với các cấp địa phương và các nhóm cộng đồng khác để thành lập nhóm Cải Tiến Địa Phương.

Cải Tiến Địa phương giúp những người chủ nhà đất đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng và những cải tiến như đường đi bộ, hệ thống cống rảnh nhằm phục vụ nhu cầu những khu vực cận kề.

 H. Did we miss something?

H. Chúng tôi có sót gì không?

Những Dịch Vụ và Tài nguyên Cộng Đồng

 A. Establish a space open to the community where service providers can conduct programs geared toward activities to benefit youth, seniors and/or other targeted populations

A. Tạo mở cơ hội cho các nhà cung cấp dịch vụ cộng đồng có thể tổ chức các chương trình hướng vào các hoạt động hữu ích cho thanh niên, người cao niên và các nhóm dân cư khác nữa.

 B. Create an action group dedicated to increasing walking opportunities and access to healthy foods, establish exercise programs and groups

B. Thiết lập nhóm năng động dấn thân vào việc gia tăng cơ hội bộ hành và tiếp cận thức ăn dinh dưỡng , thành lập chương trình thể dục và nhóm tập thể dục.

 C. Create an action group dedicated to securing local participation in special programs conducted by major area employers, foundations, and local governments

C. Thiết lập nhóm năng động đảm bảo sự hợp tác địa phương trong những chương trình đặc biệt được thực hiện bởi các chủ doanh nghiệp, tổ chức bất vị lợi, và các cấp địa phương.

 D. Create a farmers market with a gathering place that stimulates health and local economy

D. Thiết lập chợ nông trại với địa điểm họp chợ khuyến khích chăm sóc sức khõe và kinh tế địa phương.

 E. Establish/expand P-Patch community gardens and urban farms for use by local residents

E. Thành lập và mở rộng những vườn cây cộng đồng và những nông trại thành thị cho người dân địa phương.

 F. Create an action group dedicated to enhancing healthy living and stewardship from community members of all ages

F. Thiết lập nhóm năng động dấn thân vào việc đề cao đời sống lành mạnh và tinh thần quản trị từ mọi lứa tuổi của người dân trong cộng đồng.

 G. Establish a cultural garden with tourist, education and youth activities representing the diversity of the community

G. Thiết lập vườn văn hóa kết hợp với du lịch, giáo dục và sinh hoạt giới trẻ đại diện cho sự đa văn hóa của cộng đồng.

 H. Create an action group dedicated to coordinating all efforts related to pedestrian and traffic improvements and advocate for traffic control projects where needed

H. Tạo ra nhóm năng động dấn thân phối trí mọi nổ lực liên hệ đến người bộ hành, cải thiện giao thông và ủng hộ cho các đề án kiểm soát giao thông nơi có cần.

 I. Establish sports leagues for all age ranges of Skyway/West Hill residents

I. Thành lập các giải thi đấu thể thao cho mọi lứa tuổi của người dân Skyway/West Hill.

 J. Establish more neighborhood/pocket parks throughout the community

J. Thành lập thêm những công viên nhỏ địa phương xuyên suốt cả cộng đồng.

 K. Did we miss something?

K. Chúng tôi còn sót gì không?

An toàn Công cộng

 A. Create an action group dedicated to increasing and coordinating neigbhorhood community watch programs

A. Thành lập nhóm năng động dấn thân gia tăng các chương trình an ninh dân phố trong cộng đồng.

 B. Create an action group dedicated to establishing programs for at-risk youth and individuals as alternatives to criminal and gang activity

B. Thành lập nhóm năng động dấn thân thiết lập chương trình, cho những thanh niên và cá nhân có nguy cơ sa ngã , thoát khỏi tội phạm và băng đảng.

 C. Increase police presence and patrol cars from the King County Sheriff's department

C. Gia tăng sự hiện diện của cảnh sát và xe tuần tra từ Bộ cảnh sát trong Quận King.

 D. Increase safety 'infrastructure' in key public and commercial areas, including area lighting, police call boxes, and security cameras

D. Gia tăng an ninh “cấp hạ tầng” trong những nơi công cộng và thương mại then chốt, bao gồm đèn giao thông, trạm gọi cảnh sát, và máy quay phim an ninh.

 E. Create an action group dedicated to working with the King County Sheriff's department and Prosecuting Attorney's Office to pursue alternative community policing models

E. Thành lập nhóm năng động dấn thân cộng tác với sở cảnh sát Quận King và ủy viên công tố Quận, đeo đuổi thay thế mô thức cảnh sát cộng đồng.

 F. Did we miss something?

F. Chúng tôi có sót gì không?

Your selections

Please pick two from your list of favorites.

 A. Create a pedestrian-friendly environment in the Skyway business districtTạo môi trường thiện cảm cho người bộ hành trong khu vực thương mại tại Skyway

 B. Construct a new formal lighted access point and parking area for Skyway Park from the Skyway business districtXây dựng lối vào chính thức với đèn báo và khu đậu xe cho Công viên Skyway từ khu thương mại của Skyway.

 C. Establish more informal connection pathways between the Park and the business districtThành lập thêm những lối đi nối kết bán chính thức giữa Công viên Skyway và khu thương mại.

 D. Expand/enhance transit facilities (bus) and alternative vehicle (vans and shuttles) service routes to the business district and the immediate areaMở rộng/ nâng cấp trạm giao thông ( xe buýt) và những phương tiện thay thế ( xe van và xe buýt nhỏ) phục vụ những tuyến đường dẫn đến khu thương mại và vùng kế cận.

 E. Establish a multi-purpose trail along the City of Seattle transmission lines corridor to connect with Seattle trails and locationsThành lập một tuyến đường phục vụ đa mục đích dọc theo tuyến đường nối kết với Thành phố Seattle và các địa điểm khác.

 F. Establish a series of bicycle routes within the community and linking existing routes outside the community to regional routes in Renton, Seattle and TukwilaThành lập một loạt đường dành cho người đi xe đạp trong cộng đồng và nối liền những tuyến đã có sẵn ngoài cộng đồng tới các thành phố Renton, Seattle và Tukwila

 G. Establish sidewalks and bike lanes to schools from higher-density residential areasThành lập vĩa hè cho người đi bộ và đường xe đạp đến các trường học từ những khu dân cư với mật độ dân số cao hơn.

 User-submitted idea from Connecting People to PlacesUser-submitted idea from Connecting People to Places

 A. Create a community 'welcoming' and 'marketing' action groupThiết lập những nhóm “hoan nghênh” và “tiếp cận thị trường” năng động cho cộng đồng.

 B. Organize events that engage a broad range of community membersTổ chức những hoạt động gắn kết được rộng rãi mọi thành phần trong cộng đồng.

 C. Coordinate existing community associations, efforts, and activities with each otherPhối trí những khối cộng đồng, những nổ lực và hoạt động có sẵn trong cộng đồng với nhau.

 D. Create an action group dedicated to community beautification projectsThiết lập nhóm năng động dấn thân cho những đề án làm đẹp cộng đồng.

 E. Create an action group dedicated to working with local governments (code enforcement)Thiết lập nhóm năng động dấn thân hợp tác với các cấp lãnh đạo địa phương ( lực lượng quốc phòng)

 F. Create an action group dedicated to working with local governments and other community groups to establish a local business incubator(s)Thiết lập nhóm năng động hợp tác với những cấp địa phương và các nhóm cộng đồng khác để thành lập nhóm sản sinh những thương nghiệp địa phương.

 G. Create an action group dedicated to working with local governments and other community groups to establish a Local Improvement DistrictThiết lập nhóm năng động dấn thân hợp tác với các cấp địa phương và các nhóm cộng đồng khác để thành lập nhóm Cải Tiến Địa Phương.

 User-submitted idea from Local Ownership, Participation, and Pride in the CommunityUser-submitted idea from Local Ownership, Participation, and Pride in the Community

 A. Establish a space open to the community where service providers can conduct programs geared toward activities to benefit youth, seniors and/or other targeted populationsTạo mở cơ hội cho các nhà cung cấp dịch vụ cộng đồng có thể tổ chức các chương trình hướng vào các hoạt động hữu ích cho thanh niên, người cao niên và các nhóm dân cư khác nữa.

 B. Create an action group dedicated to increasing walking opportunities and access to healthy foods, establish exercise programs and groupsThiết lập nhóm năng động dấn thân vào việc gia tăng cơ hội bộ hành và tiếp cận thức ăn dinh dưỡng , thành lập chương trình thể dục và nhóm tập thể dục.

 C. Create an action group dedicated to securing local participation in special programs conducted by major area employers, foundations, and local governmentsThiết lập nhóm năng động đảm bảo sự hợp tác địa phương trong những chương trình đặc biệt được thực hiện bởi các chủ doanh nghiệp, tổ chức bất vị lợi, và các cấp địa phương.

 D. Create a farmers market with a gathering place that stimulates health and local economyThiết lập chợ nông trại với địa điểm họp chợ khuyến khích chăm sóc sức khõe và kinh tế địa phương.

 E. Establish/expand P-Patch community gardens and urban farms for use by local residentsThành lập và mở rộng những vườn cây cộng đồng và những nông trại thành thị cho người dân địa phương.

 F. Create an action group dedicated to enhancing healthy living and stewardship from community members of all agesThiết lập nhóm năng động dấn thân vào việc đề cao đời sống lành mạnh và tinh thần quản trị từ mọi lứa tuổi của người dân trong cộng đồng.

 G. Establish a cultural garden with tourist, education and youth activities representing the diversity of the communityThiết lập vườn văn hóa kết hợp với du lịch, giáo dục và sinh hoạt giới trẻ đại diện cho sự đa văn hóa của cộng đồng.

 H. Create an action group dedicated to coordinating all efforts related to pedestrian and traffic improvements and advocate for traffic control projects where neededTạo ra nhóm năng động dấn thân phối trí mọi nổ lực liên hệ đến người bộ hành, cải thiện giao thông và ủng hộ cho các đề án kiểm soát giao thông nơi có cần.

 I. Establish sports leagues for all age ranges of Skyway/West Hill residentsThành lập các giải thi đấu thể thao cho mọi lứa tuổi của người dân Skyway/West Hill.

 J. Establish more neighborhood/pocket parks throughout the communityThành lập thêm những công viên nhỏ địa phương xuyên suốt cả cộng đồng.

 User-submitted idea from Community Services and ResourcesUser-submitted idea from Community Services and Resources

 A. Create an action group dedicated to increasing and coordinating neigbhorhood community watch programsThành lập nhóm năng động dấn thân gia tăng các chương trình an ninh dân phố trong cộng đồng.

 B. Create an action group dedicated to establishing programs for at-risk youth and individuals as alternatives to criminal and gang activityThành lập nhóm năng động dấn thân thiết lập chương trình, cho những thanh niên và cá nhân có nguy cơ sa ngã , thoát khỏi tội phạm và băng đảng.

 C. Increase police presence and patrol cars from the King County Sheriff's departmentGia tăng sự hiện diện của cảnh sát và xe tuần tra từ Bộ cảnh sát trong Quận King.

 D. Increase safety 'infrastructure' in key public and commercial areas, including area lighting, police call boxes, and security camerasGia tăng an ninh “cấp hạ tầng” trong những nơi công cộng và thương mại then chốt, bao gồm đèn giao thông, trạm gọi cảnh sát, và máy quay phim an ninh.

 E. Create an action group dedicated to working with the King County Sheriff's department and Prosecuting Attorney's Office to pursue alternative community policing modelsThành lập nhóm năng động dấn thân cộng tác với sở cảnh sát Quận King và ủy viên công tố Quận, đeo đuổi thay thế mô thức cảnh sát cộng đồng.

 User-submitted idea from Public SafetyUser-submitted idea from Public Safety

Cám ơn quí vị đã tham dự!


Nếu bạn có tâm tư, ý kiến nào khác cho tiến trình này, xin chia sẽ với chúng tôi:

 Sign me up for emailsGhi danh tôi vào điện thư liên lạc về những ngày khai trương khác

Bạn muốn góp phần như thế nào?

 The steering committeeTham gia vào ban tổ chức

 Outreach and engagementTiếp cận cộng đồng và cam kết

 ImplementationThi hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *